Sezon grzewczy 2023. W powiecie puckim już doszło do pożaru sadzy w jednym z domów. Jak uchronić się przed pożarem komina? PSP radzi

Choć za oknami jeszcze przyświeca słońce i wydaje się być ciepło, to jednak jesień zawitała w progi powiatu puckiego. A wraz z nią – sezon grzewczy 2023. O tym przekonali się puccy strażacy, którzy już w połowie września otrzymali wezwanie do pożaru sadz w kominie. Jak uniknąć pożaru komina?

– Po czym poznać, że zbliżamy się do kolejnego sezonu grzewczego? Zaczynają się pożary sadzy w przewodach kominowych. Pierwszy pożar w tym sezonie grzewczym w Połchówku – poinformowali pożarnicy z KP PSP w Pucku. – W akcji Ochotnicza Straż Pożarna w Starzynie oraz GCBA 5/36 i SCH-40 z naszej JRG.

Strażacy z Pucka przypominają i ostrzegają

Jak co roku, pucka straż pożarna przypomina, że czyszczenie komina powinno być wykonywane regularnie: przynajmniej cztery razy w roku. To wymóg, który na właścicielach domów jednorodzinnych kładzie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Obowiązkową kontrolę przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych należy też przeprowadzać przynajmniej raz w roku, zgodnie z art. 62 ust. 1 prawa budowlanego.

Co robić, gdy dojdzie do pożaru?

Jeśli jednak już dojdzie do pożaru to należy:
– niezwłocznie powiadomić straż pożarną,
– wygasić ogień w urządzeniu grzewczym,
– zamknąć dopływ powietrza do komina od dołu i o ile to możliwe od góry.

ALE UWAGA!

Do palącego się komina nie wolno wlewać wody, gdyż może to doprowadzić do jego rozerwania i rozprzestrzenienia się pożaru na cały budynek.

Najczęstsze przyczyny zaczadzeń i pożarów

Uszkodzone lub niedrożne kominy, niesprawna wentylacja czy urządzenia grzewcze, a także wadliwe podłączenie do komina lub jego brak to najczęstsze przyczyny zaczadzeń i pożarów. O to, by nasz dom był bezpieczny powinniśmy zadbać gdy rozpoczyna się sezon grzewczy.

Sezon grzewczy każdego roku związany jest ze zwiększoną ilością pożarów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwa stałe, elektryczne i gazowe. Pożary te stwarzają poważne zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, tym bardziej, że część z nich związanych jest z eksploatacją urządzeń grzewczych w porze nocnej lub też pozostawionych bez nadzoru osób dorosłych. Przed sezonem grzewczym należy dokonać przeglądu stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów dymowych zwracając szczególną uwagę, czy:

  • przewód kominowy jest drożny,
  • nie występują uszkodzenia komina,
  • do komina nie zostały wprowadzone drewniane konstrukcje dachowe lub inne palne części konstrukcji budowlanych,
  • rury dymowe nie są przeprowadzone bez zabezpieczenia prze palne stropy, ściany lub dachy,
  • paleniska zostały odpowiednio zainstalowane do przewodów kominowych i wentylacyjnych,
  • przy drzwiczkach wyciorowych i kontrolnych w odległości mniejszej niż 0,5 m nie są składowane materiały palne.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego są zobowiązani do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych:

  • paleniska opalane paliwem stałym (drewno, węgiel, itp.) – co najmniej 4 razy w roku,
  • paleniska opalane paliwem płynnym i gazowym – co najmniej 2 razy w roku,
  • paleniska zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu.

Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych w wyżej wymienionych obiektach należy usuwać co najmniej raz w roku.

Źródło: Komenda Główna PSP

Zdjęcia z pożaru sadz w kominie w Połchówku – wrzesień 2023:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *